[ 18 ส.ค. 60 ] อบรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เรื่องการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ

อบรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เรื่องการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมแจ่มจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์