[ 01 ต.ค. 61 ] อบรมสัมมนาครู เรื่อง “เทคนิคการสอนในยุค Thailand 4.0

อบรมสัมมนาครู เรื่อง “เทคนิคการสอนในยุค Thailand 4.0 และครูในศตวรรษที่ 21”
โดย ดร.จารุวรรณ เปรมสวัสดิ์ และ ดร.วรวิทย์ ศรีสุวรรณ 1 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมแจ่มจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา