[ 06 ส.ค. 62 ] อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

ศึกษานิเทศก์ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน และประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบที่ ๔ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โดย ดร. จรูญ เตชะเจริญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะ