แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับอาจารย์

ลำดับ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 วกบ.1 ใบแจ้งซ่อมทั่วไป
2 บค.2 ใบลา
3 บค.3 แบบฟอร์มการส่งงานเมื่อบุคลากรทางการศึกษาลาออก
4 บค.4 แบบฟอร์มการส่งงานเมื่อครูลาออก
5 บค.5 ใบลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ของครู บุคลากร(ไม่บรรจุ)
6 บค.6 ใบลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ของครู บุคลากร(บรรจุ)
7 บค.7 แบบบันทึกพัฒนาติดตามงาน
8 บค.11 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน-ด้านวินัยของครูผู้สอน
9 บค.12 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน-ด้านวินัยของบุคลากร
10 แบบ กท.1 ภ. คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
11 แบบ กท.4 ภ. ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
12 แบบ กท.7 ภ. คำขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ
13 แบบ กท.16 ภ. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
14 แบบ กท.18 ภ. ใบเบิกเงินช่วยเหลือบุตร
15 แบบคำกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เงินกู้เพื่อสวัสดิการ(เงินทุนเลี้ยงชีพ)
16 ศทส.1 ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์
17 ศทส.2 ใบสั่งงานกราฟิก
18 แบบบันทึกการมอบหมายงานครู/บุคลากร ทำการสอนแทน
19 แบบขอกลับก่อนเวลา
20 แบบฟอร์มรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
21 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเวรวันหยุด
22 แบบฟอร์ม อ.ว.ท.  
1. การจัดทำรูปเล่มโครงการ
2. ตัวอย่างการสรุปรายงานโครงการ
3. ตัวอย่างแบบสอบถาม
4. บันทึกการประชุม
5. แบบบันทึกการประชาสัมพันธ์
6. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
7. แบบฟอร์มขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
8. แบบฟอร์มขอยืมเงิน บกศ.
9. แบบฟอร์มขออนุญาตการดำเนินโครงการ
10. แบบฟอร์มเชิญประชุม
11. แบบฟอร์มใบเซ็นต์ชื่อเข้าร่วมประชุม
12. แบบฟอร์มรายงานการประชุม
13. แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
14. แบบฟอร์มสรุปและรายงานการประชุม
แบบฟอร์ม อวท.58