. : : การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 25 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Tel. 044-465167-9 Fax. 044-282524 : : .
 
รายวิชาการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 25  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ . ศ . 2554   ณ โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ระดับ
ที่
สาขาวิชา
ทีม
บุคคล
ค่าลงทะเบียน
1 ทีม / 1 คน
หมายเหตุ
  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์
ปวช .
1
งานซ่อมรถยนต์
/
500
ทีมละ 2 คน
2
งานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก(ดีเซล)
/
500
ทีมละ 2 คน
3
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
/
500
ทีมละ 2 คน
ปวส .
1
งานซ่อมเครื่องยนต์
/
500
ทีมละ 2 คน
2
งานซ่อมไฟฟ้ารถยนต์
/
500
ทีมละ 2 คน
  หมวดเทคนิคพื้นฐาน
ปวช .
1
งานฝึกฝีมือ
/
400
2
เขียนแบบเทคนิค
/
40
3
งานเชื่อมไฟฟ้าและโลหะแผ่น
/
400
ปวส .
1
เขียนแบบเทคนิค
/
40
2
งานฝึกฝีมือ(เทคนิคพื้นฐาน)
/
400
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ปวช .
1
เครื่องเสียง
/
400
2
วงจรดิจิตอล
/
400
3
เครื่องรับวิทยุ
/
900
4
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
/
400
ปวส .
1
การออกแบบวงจรดิจิตอล
/
400
2
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
/
400
  สาขาวิชาไฟฟ้า
ปวช .
1
การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
/
500
2
เครื่องทําความเย็น
/
600
3
การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
/
400
ปวส .
1
การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
/
400
2
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
/
300

3

4

 

การติดตั้งไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม

เครื่องปรับอากาศ

 

/

/

 

500

600

 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ปวส .
1
การประกอบเครื่องและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
/
200
2
การติดตั้งเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
/
200
  หมวดพื้นฐานวิชาชีพ
ปวช .
1
การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐกิจ
2 คน
80
2
การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไป
2 คน
80
ปวส .
1
การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐกิจ
2 คน
80
2
การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไป
2 คน
80
  สาขาวิชาบัญชี
ปวช .
1
แข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชี
/
40
ปวส .
1
แข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชี ( จบ ปวช .)
/
40
2
แข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชี ( จบ ม .6 )
/
40
3
โปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านบัญชี ( Auto flight )
/
40
  สาขาวิชาการตลาด
ปวช .
1
เทคนิคการนำเสนอขาย
3 คน
100
ปวส .
1
เทคนิคการนำเสนอขาย
3 คน
100
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช .
1
Microsoft Word 2007 (version ภาษาอังกฤษ)
/
40
2
Microsoft Excel 2007 (version ภาษาอังกฤษ)
/
40
3
Microsoft Power Point 2007 (version ภาษาอังกฤษ)
/
40
4
Microsoft Access 2007 (version ภาษาอังกฤษ)
/
40
5
การสร้าง Home Page ด้วยภาษา HTML
/
40
6
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการสร้างโฮมเพจ
/
40
7
การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic 6.0
/
40
8
Search Engine
/
80
9
การใช้โปรแกรม Photoshop CS 3
/
40
10
การเขียนโปรแกมภาษาซี(C++)
/
40
11
การใช้โปรแกรมนําเสนอและสื่อผสม Ulead 9.0
/
40
12
การสร้าง Anmination ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
(FLASH CS 3)
/
40
ปวส .
1
Microsoft Word 2007 (version ภาษาอังกฤษ)
/
40
2
Microsoft Excel 2007 (version ภาษาอังกฤษ)
/
40
3
Microsoft Power Point 2007 (version ภาษาอังกฤษ)
/
40
4
Microsoft Access 2007 (version ภาษาอังกฤษ)
/
40
5
การสร้าง Home Page ด้วยภาษา HTML
/
40
6
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการสร้างโฮมเพจ
/
40
7
การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic 6.0
/
40
8
Search Engine
/
80
9
การใช้โปรแกรม Photoshop CS 3
/
40
10
การเขียนโปรแกมภาษาซี (C++)
/
40
11
การใช้โปรแกรมนําเสนอและสื่อผสม Ulead 9.0
/
40
12
การสร้าง Anmination ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
(FLASH CS 3)
/
40
13
การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA
/
40
14
ระบบฐานข้อมูล PHP Application Server
(Appserv) My SQL Coomand Line Client
/
40
  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ปวช .
1
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
2 คน
80
2
การแข่งขัน Cross Wor d
/
40
3
การแข่งขัน Speech
/
40
ปวส .
1
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
2 คน
80
2
การแข่งขัน Cross Wor d
/
40
3
การแข่งขัน Speech
/
40
  หมวดพิมพ์ดีด
ปวช .
1
พิมพ์ดีดไทย
/
40
2
พิมพ์ดีดอังกฤษ
/
40
 
3
พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์
/
40
 
4
พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
/
40
ปวส .
1
พิมพ์ดีดไทย ( จบ ปวช .)
/
40
2
พิมพ์ดีดไทย ( จบ ม .6)
/
40
3
พิมพ์ดีดอังกฤษ ( จบ ปวช .)
/
40
4
พิมพ์ดีดอังกฤษ ( จบ ม .6)
/
40
  กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
ปวช .
1
การประกวดสุนทรพจน์
/
40
2
การประกวดมารยาทไทย
7 คน
300
หรือ 
3
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ( ชาย - หญิง )
/
40
ปวส .
4
การประกวดแดนซ์
6-12 คน
400
5
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง + หางเครื่อง
6-12 คน
400
6
การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
/
40
  กิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ
ปวช .
1
วอลเลย์บอล ( ชาย - หญิง )
/
500
2
เซปักตะกร้อ ( ชาย - หญิง )
/
300
หรือ 
3
เปตอง ( ชาย - หญิง )
/
100
ปวส .
4
เปตอง ( ชาย - หญิง )
3 คน
300
5
ฟุตบอล 7 คน( ชาย )  
ไม่เกิน 15 คน
500
 
   
 
Error: Failed to connect to database