วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (พ.ศ.2560–2564)

     วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา เป็นสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

พันธกิจ (พ.ศ.2560–2564)

     1. ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะทางด้านภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ได้มาตรฐานทั้งด้านวิชาการวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ ชุมชนและสังคม
     2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ความเป็นไทย และ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
     3. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
     4. ส่งเสริมการบริการวิชาการ วิชาชีพ อาชีวบริการ และและเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
     5. ส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย
     6. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตลักษณ์

     ทักษะดี มีงานทำ

เอกลักษณ์

     สร้างคน ตรงงาน

อัตลักษณ์คุณธรรม

     ความรับผิดชอบ

ปรัชญา

     ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

ยุทธศาสตร์

     1. นักศึกษาคุณภาพ
     2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
     3. การเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการวิชาชีพสู่สังคม
     4. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการวิจัย
     5. บุคลากรมืออาชีพ