วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (พ.ศ.2560–2564)

     วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา เป็นสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

พันธกิจ (พ.ศ.2560–2564)

     1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสู่สายอาชีพ
     2. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
     3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
     4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
     5. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ

อัตลักษณ์

     ทักษะดี มีงานทำ

เอกลักษณ์

     สร้างคน ตรงงาน

อัตลักษณ์คุณธรรม

     รับผิดชอบ มีวินัย ใจอาสา

ปรัชญา

     ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

กลยุทธ์ (Strategy)

     1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
     2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
     4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ