ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

นางกัญญาณี เชื้อน้อย

(รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)

นางกัญญาณี เชื้อน้อย

(งานปกครอง)

นายกรกริช ธัญญานนท์

(งานกิจกรรมนักศึกษา)

นางอุบลรัตน์ พิมพ์ใหม่

(งานครูที่ปรึกษา)

นางอุบลรัตน์ พิมพ์ใหม่

(งานแนะแนวอาชีพ / จัดหางาน)

นายพิชัย เพ็ชรหนู

(งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (Fix It Center))