[ 25 ต.ค. 59 ] บรรยากาศโดยรวม การอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1

บรรยากาศโดยรวมการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1