[ 04 ต.ค. 60 ] Learning-D Plus ทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตอาสา

Learning-D Plus ทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตอาสา
ของนักศึกษา ภาคสมทบ ณ หาดจ้าวหลาว จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560