[ 25 ม.ค. 61 ] สัมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่องการมีทัศนคติที่ดีสำคัญอย่างไรในงานบริการ

สัมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่องการมีทัศนคติที่ดีสำคัญอย่างไรในงานบริการ
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2560
โดย คุณธณภณ สุภาโชติอังคณา
วันที่ 23 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมแจ่มจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา