[ 01 ต.ค. 61 ] โครงการฝึกงานอุตสาหกรรมเพื่ออาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกงานอุตสาหกรรมเพื่ออาชีวศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยให้ความความร่วมมือ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด