[ 02 ต.ค. 61 ] สรุปผลการปฏิบัติงาน และนำเสนอกระบวนการทำงาน

สรุปผลการปฏิบัติงาน และนำเสนอกระบวนการทำงาน ภาคเรียนที่ 1
นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 28 กันยายน 2561