[ 06 ส.ค. 62 ] อบรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

เรื่อง จุดประกายความคิดและการเขียนแผนธุรกิจ โดย ดร.วรวิทย์ ศรีสุวรรณ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562