กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ
พัฒนาระบบการติดตามการฝึกงาน / ทวิภาคี 1. จัดประชุม Training 3 วัน - จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการ Training - คู่มือ ศูนย์นิเทศนักศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาของนักศึกษากรณีการแต่งกาย / เข้างานสาย /ชู้สาว 1. ครูพี่เลี้ยงของแต่ละสาขาวิชา นิเทศติดตามผลนักศึกษากลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา - วางแผนการนิเทศจัดตารางการนิเทศนักศึกษา 1 สป. - จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน - บันทึกการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ครูนิเทศของแต่ละสาขาวิชา
ครั้งที่ 1 สถานประกอบการตักเตือน 1. ประสานสถานประกอบการในเบื้องต้น และตักเตือนนักศึกษา นิเทศครั้งที่ 1 สป.ที่ 1 ของการฝึกงาน - ผลการนิเทศติดตามครั้งที่ 1 - รายงานผลการนิเทศนักศึกษา - ครูนิเทศของแต่ละสาขา
- หน.ศูนย์นิเทศ
ครั้งที่ 2 หนังสือเตือนโดยสถานประกอบการแจ้งให้ทางวิทยาลัยทราบ 1. ประสานสถานประกอบการในเบื้องต้น และทำทัณฑ์บนนักศึกษา นิเทศครั้งที่ 2 สป.ที่ 4 ของการฝึกงาน - ผลการนิเทศติดตามครั้งที่ 2 - รายงานผลการนิเทศนักศึกษา - ครูนิเทศของแต่ละสาขา
- หน.ศูนย์นิเทศ
นิเทศติดตามผล /สัมมนาโดยสถานประกอบการและนักศึกษา 1. จัดสัมมนาร่วมกับสถานประกอบการ เดือนที่ 2 ของการฝึกงาน - จำนวนสถานประกอบการและนักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนา - บันทึกการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน - หน.ศูนย์นิเทศ
ผ่านการนิเทศหรือไม่ 1.สรุปผลการทำผิดกฎระเบียบของการฝึกงาสน หลังจากการผ่อนผันครั้งที่ 2 - จำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน - สถิติการขาดงาน
- สถิติการทำผิดวินัย
- หน.ศูนย์
- สถานประกอบการ
- ครูพี่เลี้ยง
ครั้งที่ 3 ส่งกลับวิทยาลัย
ปรับปรุงแก้ไข/ฝึกงานใหม่ในปีการศึกษาหน้า
1.สถานศึกษาแจ้งผู้ปกครอง
2. ให้นักศึกษาที่ไม่ผ่านมาบำเพ็ญประโยชน์
3.ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนหรือปีหน้า
- บำเพ็ญประโยชน์ 20 ชั่วโมง - จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการ บำเพ็ญประโยชน์
- จำนวนนักศึกษาที่ต้องลงทะเบียนเพื่อฝึกงานให้
- คู่มือการฝึกงาน
- รายงานผลการฝึกงาน
ศูนย์นิเทศนักศึกษา
สรุปผลสัมฤทธิ์และรายงานผลการฝึกงาน ครูพี่เลี้ยงสรุปผลคะแนนร่วมกับสถานประกอบการ - เสร็จสิ้นระยะเวลาฝึกงาน 320 ชั่วโมง /ทวิภาคี 9-12 เดือน - จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงาน - ระบบ MIS ส่งผลเกรดฝึกงาน - ครูพี่เลี้ยง