แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

ลำดับ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 กง.3 ใบคำร้องต่างๆ ภาคปกติ
2 ทบ.3 ใบคำร้องขอลาออก ภาคปกติ
3 ทบ.4 ใบคำร้องขอพักการเรียน ภาคปกติ
4 ทบ.5 ใบคำร้องขอเข้าศึกษาต่อ (กรณีพักการเรียน)
5 ทบ.6 ใบคำร้องคาดว่าจะจบการศึกษา
6 วปค.1 ใบขออนุญาตออกนอกวิทยาลัย ส่วนของงานวินัยฯ
7 วปค.2 แบบฟอร์มสมัครอยู่หอพัก
8 วปค.3 สัญญาการอยู่หอพัก รายปี
9 วผ.07 ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนรีเกรด
10 วผ.08 ใบลงทะเบียนขอสอบ
11 วผ.09 ใบลงทะเบียนแก้ มส.ขป.มผ.
12 วผ.10 ใบลงทะเบียนแก้ 0
13 วผ.12 แบบคำร้องขอแก้ มส.ขป.มผ.ขส. C-Tech Plus