คำนำหน้า : 
ชื่อ : 
สกุล : 
กำลังศึกษาอยู่ชั้น : 
โรงเรียน : 
บ้านเลขที่ : 
หมู่ : 
ซอย : 
ถนน : 
ตำบล : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
รหัสไปรษณีย์ : 
โทรศัพท์บ้าน : 
มือถือ : 
ID Line : 
Facebook : 
E-Mail : 
ขั้นตอนที่ 2
เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน
ปวช.
 ปกติ
 ทวิภาคี มีรายได้ 1 ปี
 สมทบ (C-TECH PLUS)
   เรียนวันอาทิตย์และวันหยุด
ปวส.
 ปกติ
 ทวิภาคี มีรายได้ 1 ปี
 สมทบ (C-TECH PLUS)
   เรียนวันอาทิตย์และวันหยุด
มีความประสงค์
 ฝึกประสบการณ์
   ก่อนเปิดภาคเรียน 4-6 เดือน
    รายได้ 14,000-16,000 ต่อเดือน

 ไม่ต้องการฝึกประสบการณ์
บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชาบัญชี
 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สาขาวิชาการโรงแรม
 สาขาวิชาการตลาด (สมทบ)
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สมทบ)
ช่างอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาเครื่องกล/ยานยนต์
 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 สาขาวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (สมทบ)
 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (สมทบ)