“ห้องเรียนอัจฉริยะ”
ห้องเรียนของซีเทคเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ทุกห้อง เชื่อมโยงโลกการเรียนกับโลกโซเชียลแบบไร้รอยต่อ ไปสู่ความรู่มี่หาได้ง่าย ๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส กับโมบายโฟน แท็บเล็ต และส่งต่อข่าวสารความรู้ให้เพื่อน ๆ และอาจารย์ ได้ทั้งคะแนนทั้งความรู้ และได้ความสุขในการเรียน อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group) การบรรยาย (Lecture) โครงงาน (Project Work) นำเสนอหน้าชั้นเรียน (Presentation) เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Learning Skill) และทักษะการเรียนรู้จากการสืบค้น (Research Skill) ได้ด้วยตนเอง