สาขาวิชาการบัญชี (ACCOUNTTING)
     สาขาวิชาการบัญชี เป็นสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวความคิด เพื่อมุ่งผลิตนักเรียน นักสึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตอบสนองต่อการประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจ
     สาขาวิชาการบัญชี มีเป้าหมายหลัก เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจเนื้อหาทฤษฎีทางการบัญชี ซึ่งเป็นภาษาธุรกิจที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อประมวลผล จัดทำรายงานทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ และสามารถเอาวิชาการบัญชีไปบูรณาการกับศาสตร์แขนงต่างๆ ได้