กรรมการบริหาร

นายฉลอม อินทกุล
ประธานกรรมการบริหาร

- กศ.บ.มหาลัยบูรพา
- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบันฑิต(นิด้า)
- อดีตนายกสมาคมการศึกษาเอกชน
  จ.นครราชสีมา

ดร.เรียม ตันศิริ
รองประธานกรรมการบริหาร

- กศ.บ., M.S. in Ed.
(Eastern Oregon University)
- Ph.D
(Doctor of Philosophy in Education)

นายสกนธ์ อินทกุล
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

- M.A.in Higher and Professional
Education, University of London
- สถ.บ.สถาปัตยกรรมศาสตร์บันฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาลาดกระบัง

นางพรรทิพา เจริญวงศ์
ผู้อำนวยการ