การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อลดการออกกลางคันนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
29 สิงหาคม 2565