สาขาวิชาบัญชี There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions


เกี่ยวกับสาขา

     สาขาวิชาบัญชี เป็นสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการความคิด ศึกษาเข้าใจได้ง่ายไม่ยาก เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตอบสนองความต้องการกับการทำงานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจประเภทไหน ก็สามารถนำวิชาของสาขาบัญชีนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

     สาขาวิชาบัญชี มีเป้าหมายหลัก มุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจในเนื้อหา ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ รวมไปถึงการลงมือทำ เพื่อให้เห็นถึงวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการจัดทำบัญชี ไปจนถึงการจัดทำงบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหาร อีกทั้งยังนำความรู้ที่ได้ศึกษาสามารถไปใช้กับโปรแกรมสำเร็จรูป ทางการบัญชีเพื่อประมวลผล จัดทำรายงานทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ และสามารถนำวิชาการบัญชีไปบูรณาการกับศาสตร์แขนงต่างๆ ได้อีกด้วย


จุดเด่น เฉพาะ C-TECH

 สามารถเขียนโครงการเพื่อจัดตั้งธุรกิจจำลองได้
 แก้ปัญหาตามสถานการณ์สมมุติที่ผู้สอนตั้งขึ้นได้ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
 เน้นจริยธรรม คุณธรรม ที่นักบัญชีต้องมีในเรื่องของ ความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ละเอียด และรอบคอบ
 มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
 มีความโดดเด่นทางด้านการภาษีอากร และภาษาเฉพาะวิชาบัญชี เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทฯ ต่าง ๆ
 รองรับการเปิดเสรีทางการ (AEC) ของประชาคมอาเซียน