1. ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ LMS (Moodle)
    - เข้าใช้งานได้ที่ URL : http://el-et.c-tech.ac.th:8080/
    - คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์
    - คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา
คุณสมบัติของ ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ LMS (Moodle)
    - ระบบจัดการผู้ใช้คือการจัดการด้านข้อมูลของผู้ใช้งานโดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือผู้ดูแลระบบ ผู้สอนผู้เรียนซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละคนในการใช้งาน การจัดกลุ่มการเรียนของผู้เรียน บันทึกข้อมูลของผู้เรียนวันเวลา จำนวนครั้งในการใช้งานกิจกรรมที่ผู้เรียนทำในแต่ละครั้งเป็นต้น
    - ระบบจัดการรายวิชาคือการจัดการด้านข้อมูลเนื้อหาของรายวิชาและกิจกรรมในในรายวิชา เช่น การสร้างหน่วยการเรียนของรายวิชา, การสร้างเนื้อหาของหน่วยการเรียน, กำหนดเวลาในการเข้าเรียน,การกำหนดรูปแบบการเรียน, การเพิ่มกิจกรรมในการเรียนการสอน, การสั่งงาน (การบ้าน) และการส่งงาน, การวัดและประเมินผล(ทำแบบทดสอบในรายวิชา), การสร้างข้อสอบซึ่งสามารถได้ถึง 9 รูปแบบ ได้แก่ คำถามปรนัย, คำถามอัตนัย, คำถามถูกผิด,เติมคำตอบด้วยตัวเลข, คำนวณ, คำถามจับคู่, คำอธิบาย, สร้างคำถามจับคู่จากอัตนัย เติมคำในช่องว่าง เป็นต้นและตัวช่วยในการเรียนเช่นอภิธานศัพท์,การสืบค้น ข้อมูล เป็นต้น

2. Microsoft Teams
    - เข้าใช้งานได้ที่ URL : https://teams.microsoft.com
    - วิดีสอนการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ https://www.youtube.com/playlist?list=PLHJYxRaIqrLSlv6qWtQwTEMgBmR43NgCf
    - ตัวอย่างการใช้งาน สำหรับ อาจารย์ https://www.facebook.com/ict.tu/photos/a.210507725636462/2913758631978011/?type=3&theater (เครดิต สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
    - ตัวอย่างการใช้งาน สำหรับ นักศึกษา https://www.facebook.com/ict.tu/photos/a.210507725636462/2913758631978011/?type=3&theater (เครดิต สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
คุณสมบัติของ Microsoft Teams
    - สามารถสร้าง Team เป็น e-classroom เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน
    - สามารถแจกเอกสารประกอบการประกอบการเรียนการสอนได้
    - สามารถมอบหมายงาน (Assignment) ให้กับนักศึกษาผ่าน e-Classroom และตรวจให้คะแนนได้
    - สามารถสร้างคำถาม (Quiz) และตรวจให้คะแนนแบบอัตโนมัติได้
    - ผู้สอนสามารถบันทึกวิดีการเรียนการสอน และดาวน์โหลดวิดีโอได้ ซึ่งไฟลจะถูกจัดเก็บไว้ใน Microsoft OneDrive
    - สามารถ Chat หรือโต้ตอบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่าน e-classroom ได้
    - สามารถแชร์หรือแลกเปลี่ยนไฟล์ภายใน e-classroom ได้
    - สามารถทำ Video Conference ได้สูงสุด 250 คน
    - ในระหว่างการเรียนการสอน อาจารย์สามารถปิดเสียงของนักศึกษาภายในห้อง e-classroom ได้
    - สามารถถ่ายทอดสด และแชร์หน้าจอของผู้สอน เช่น Power Point ให้นักศึกษาที่อยู่ภายในห้อง e-classroom ได้
    - สามารถทำ Live Event ถ่ายทอดสดแบบทางเดียวที่รองรับได้ถึง 10,000 คน
    - สามารถใช้งานได้ผ่าน Web และติดตั้ง Application บนสมาร์ทโฟน
    - สามารถใช้ MS Planner, MS Office, MS OneNote, และ MS Whiteboard ร่วมกันใน Microsoft Team ได้

3. Google Classroom
    - เข้าใช้งานได้ที่ URL : https://classroom.google.com
    - คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์
        - วีดีโอแนะนำการใช้งาน
        - คู่มือการใช้งาน Google Classroom
    - คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา
คุณสมบัติของ Google Classroom
    - สามารถสร้างห้อง (E-classroom) สำหรับจัดการเรียนการสอนได้
    - สามารถแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้
    - สามารถมอบหมายงาน (Assignment) และตรวจให้คะแนนได้
    - สามารถสร้างคำถาม (Quiz) และตรวจให้คะแนนอัตโนมัติได้

4. LOOM เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกวีดีโอการสอน จับภาพหน้าจอ และแบ่งปันวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
    - เข้าใช้งานได้ที่ URL : คลิกที่นี่
    - คู่มือการใช้งานโปรแกรม LOOM คลิกที่นี่ (เครดิต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
คุณสมบัติของ LOOM
    - การบันทึกวิดีโอที่สะดวกและการจับภาพหน้าจอ
    - แบ่งปันได้ง่ายสำหรับการทำงานร่วมกัน
    - ใช้ทรัพยากรระบบน้อยที่สุด

5. จัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom
    - คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา
คุณสมบัติของ zoom
    - สร้างภาพลักษณ์ของคุณให้ดี ด้วย Video Virtual Background
    - แชร์หน้าจอได้พร้อมกันหลายคน โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเขียนบนหน้าจอที่แชร์ได้
    - สามารถบันทึกการประชุมได้บนเครื่องตัวเองหรือบน Cloud พร้อมระบบแปลงเสียงเป็นคำพูด (speech2text) เพื่อง่ายแก่การค้นหา จึงทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการประชุมหรือ Training ซ้ำเรื่องเดิมๆ และง่ายต่อการจัดเก็บ
    - แชร์หน้าจอหรือแชร์ presentation ให้ผู้ร่วมประชุมได้เห็นพร้อมกันผ่านทุกอุปกรณ์ (PC, tablet, mobile หรือผ่าน Projector หรือ TV)
    - แยกกลุ่มประชุมได้ทุกเมื่อที่ต้องการกับ Breakout Room (ห้องประชุมแยก)
    - สามารถแสดงผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดได้ที่ 49 คนต่อหน้าจอ โดยระบบจะทำการวนเปลี่ยนหน้าจอไปทีละ 49 คน แบบอัตโนมัติ

6. จัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Site
    - คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา
คุณสมบัติของ Google Site
    - 1. สามารถทำหน้าเว็บเพจของตัวเองอะไรก็ได้ขึ้นมา โดยเน้นที่ความง่าย มี app. ให้ใช้อย่างสะดวกโดยไม่จำเป็นต้องรู้เรื่อง html
    - 2. สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเป็นความรู้ หรือบทเรียน อะไรอีกหลายๆอย่างได้ใน SITE ได้
    - 3. มีพื้นที่ให้บริการเยอะเลย 100 เมกะไบต์ ต่อsite
    - 4. มี Gadget เยอะแยะมากมาย และสามารถทำในรูปแบบที่เราต้องการได้
    - 5. รูปแบบไซต์ ดูเป็นแบบมาตรฐานของเว็บไซต์ทั่วไป
    - 6. พัฒนาได้ง่าย ปรับปรุงรูปแบบ ปรับแต่งข้อมูลแบบออนไลน์
    - 7. สามารถที่จะเก็บไฟล์ภาพ หรือไฟล์ชนิดต่างๆ ไว้ในไซต์ของเราได้
    - 8. ทำ link ภายในและภายนอกของไซต์ได้
    - 9. การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึงและใช้ข้อมูลร่วมกัน
    - 10. เป็นที่รวมเข้ากับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Google เพื่อให้คุณสามารถแบ่งปันวิดีโอภาพถ่ายงานนำเสนอและปฏิทิน