สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electical and Electronic)
     สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอาชีพที่น่าสนใจและมีโอกาสขยายตัวได้มาก เนื่องจากทุก ๆ วันนี้ อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ปัญหาที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยผู้มีความชำนาญเฉพาะทาง เช่น ช่างไฟฟ้าช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับไฟฟ้า และที่สำคัญคือ ทุกบ้านมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน การเลือกเรียนสาขาช่างไฟฟ้าจึงไม่มีโอกาสตกงาน หากไม่เลือกงาน และยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าได้