สาขาวิชาการโรงแรม
HOTEL
" สู่โอกาสของอาชีพที่ทำรายได้มหาศาล "
อัตราการได้งานทำ
70 %
แห่งแรกและแห่งเดียวที่มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ
      สาขาวิชาการโรงแรม (Hotel)
     สาขาวิชาการโรงแรมจะเรียนเกี่ยวกับการให้บริการในงานโรงแรม ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้การฝึกอบรมทักษะ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนทักษะที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสารทั้งทางวาจาและรวมถึงการสื่อสาร ในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งค่อนข้างจะมุ่งเน้นในเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษา เพื่อการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายภาษา
ให้รู้ถึงหลักการและกระบวนการของการเป็นผู้ให้บริการสอนให้รู้จักการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ