สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
     เราจะเห็นว่ามีการใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างแพ่งหลาย ไม่ว่าจะด้านการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอน ตามเทคโนโลยีส่งเมล์ หาข้อมูลผ่านเว็บเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ให้ทันยุคทันสมัย นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีไปใช้ในการประกอบธุรกิจ และการทำงาน เพื่อให้การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ไอทีจึงมีความสำคัญมากในสังคมปัจจุบันและอนาคต