สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistic Management)
     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จะมุ่งเน้น ให้นักศึกษาที่จบสามารถทำงานได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ หรือผู้ประกอบการได้ ซึ่งส่วนที่สนับสนุนที่สำคัญคือ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งทำให้นักศึกษาที่จบการศึกษาได้รับการถ่ายทอดและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมากขึ้น และพร้อมในการทำงานในสถานประกอบการ เพราะในการเรียนจะมีการเข้าไปทดลองการทำงานจริงในสถานประกอบการ (ทวิภาคี) เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสในการใช้วิชาความรู้ในที่ทำงานจริง อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการได้งานทำของนักศึกษา