สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RETAILING MANAGEMENT)
   เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง กระบวนการวางแผน คิดเป็น จัดการเป็น ปฏิบัติเป็น โดยเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ทางการตลาดและเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจค้าปลีกในสมัยใหม่ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ โดยผู้เรียนได้รับการตอบแทนจากสถานประกอบการในรูปแบบ
ของเบี้ยเลี้ยง ค่าเล่าเรียน และรับสิทธิอื่นๆ เช่นเดียวกับพนักงานของบริษัทนั้น
   สามารถสมัครเข้าทำงานในองค์กรธุรกิจค้าปลีกที่ฝึกงานอยู่ ธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ หรือประกอบอาชีพอิสระของตนเอง และสามารถทำงานได้ทั้งองค์กรรัฐและเอกชน และภาคธุรกิจในตำแหน่งที่เกี่ยวกับการตลาด การขายปลีก การขายส่ง การจัดซื้อ การจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการลูกค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานวิจัดตลาด งานสำนักงาน งานโรงแรม ร้านอาหาร มินิมาร์ท ซูปเปอร์สโตร์ ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจขายตรง ฯลฯ