สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)
     สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะมุ่งเน้น ให้นักศึกษาที่จบสามารถทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์แบบต่างๆ วางแผนและจัดการระบบเครือข่ายอย่างมีระบบ ออกแบบและเขียนโปรแกรมต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตามองค์กรต่างๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอสำหรับการจัดระบบสารสนเทศ