สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions

บรรยากาศการเรียน


เน้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานได้จริง

มุ่งเน้นระบบอินเตอร์เน็ต Web Application

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Programming

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานออฟฟิต