สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions

เกี่ยวกับสาขา     วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานธุรกิจดิจิทัล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ บริหารจัดการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจดิจิทัลด้วยตนเอง วิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ประยุกต์ใช้และผลิตนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล เขียนแผน นำเสนอนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Start up)


จุดเด่น เฉพาะ C-TECH


 เน้นการการวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 เขียนแผน นำเสนอนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Start up)