สาขาวิชาการโรงแรม There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions

เกี่ยวกับสาขา     สาขาวิชาการโรงแรมจะเรียนเกี่ยวกับการให้บริการในงานโรงแรม ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้การฝึกอบรมทักษะ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนทักษะที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสารทั้งทางวาจาและรวมถึงการสื่อสาร ในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งค่อนข้างจะมุ่งเน้นในเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษา เพื่อการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายภาษาให้รู้ถึงหลักการและกระบวนการของการเป็นผู้ให้บริการสอนให้รู้จักการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ


จุดเด่น เฉพาะ C-TECH เน้นทักษะด้านการบริการ บุคลิกภาพสำหรับงานบริการ
 เน้นทักษะการปฏิบัติงานสำหรับงานโรงแรมและงานบริการ
 ปวช/ปวส เรียนระบบทวิภาคี มีรายได้ระหว่างเรียน
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐาน