ข้อมูลบุคลากร


ปีการศึกษา 2560
ที่ ประเภท/ตำแหน่ง จำนวน รวม
เอก โท ตรี ต่ำกว่าตรี
1 ผู้บริหาร
    - ผู้รับใบอนุญาต - 1 - - 1
    - ผู้อำนวยการ - 1 - - 1
    - รองผู้อำนวยการ - 2 2 - 4
รวม - 4 2 - 6
2 ผู้สอน
    - ครูผู้สอน - 7 28 1 36
    - ครูพิเศษ - 1 4 - 5
รวม - 8 32 1 41
3 บุคลากรสายสนับสนุน
    - เจ้าหน้าที่ - - 4 6 10
    - นักการภารโรง, พนักงานขับรถ - - - 14 14
รวม - - 4 20 24
รวมทั้งสิ้น - 12 38 21 71