ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา


ประเภท/สาขาวิชา ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น
ปวช ปวส
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
     สาขาวิชาการบัญชี 6 5 11 22 9 13 22 44
     สาขาวิชาธุรกิจค้่าปลีก 7 7 8 22 - - - 22
     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - - - - 16 9 25 25
รวม 13 12 19 44 25 22 47 91
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     สาขาวิชาการโรงแรม 11 5 8 24 5 4 9 33
รวม 11 5 8 24 5 4 9 33
3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 11 4 22 9 8 17 39
รวม 7 11 4 22 9 8 17 39
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     สาขาวิชาช่างยนต์ 22 10 17 49 - - - 49
     สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล - - - - 8 14 22 22
     สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 13 5 18 36 - - - 36
     สาขาวิชาช่างไฟฟ้า - - - - 7 9 16 16
     สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - - - - 3 - 3 3
รวม 35 15 35 85 18 23 41 126
รวมทั้งสิ้น 66 43 66 175 57 57 114 289