สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions


บรรยากาศการเรียน


มีรายได้จากการฝึกงาน มีงานรองรับหลังจากเรียนจบทันที มีใบผ่านงานจากสถานประกอบการ

ศึกษาดูงาน สร้างประสบการณ์ชีวิต

จบแล้วสามารถทำงานได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ หรือผู้ประกอบการได้

การเรียนจะมีการเข้าไปทดลองการทำงานจริงในสถานประกอบการ (ทวิภาคี)