สาขาวิชาบัญชี There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions

จบแล้วทำงาน
 หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร
 สมุห์บัญชี ผู้จัดทำบัญชี ห้างหุ้นส่วน บริษัท
 พนักงานการเงินและการบัญชี
 พนักงานด้านงบประมาณ คำนวณต้นทุน และการวางแผนควบคุมกำไร
 พนักงานด้านการภาษีและ การเงิน
 ผู้วิเคราะห์ข้อมูล งานวางระบบทางบัญชี
 ประกอบอาชีพอิสระในห้างหุ้นส่วน,บริษัท

จบแล้วศึกษาต่อ
 คณะบัญชี
 คณะบริหารธุรกิจ
 คณะวิทยาการจัดการ
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และ อีกหลายคณะ ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง