สาขาวิชาบัญชี There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions

ใครเหมาะที่จะเรียน

ระดับ ปวช.

     ผู้ที่จบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าทุกสาขา ที่มีความสนใจ และรักงานทางด้านการบริหาร การบัญชี การเงิน

ระดับ ปวส.

     ผู้ที่จบ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา ที่สนใจ ต้องการเพิ่มวุฒิก็สามารถสมัครเรียนได้จบแล้วมีงานทำแน่นอน การันตี 100%