สาขาวิชาเครื่องกล/ยานยนต์ There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions


จบแล้วทำงาน


 ประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 เปิดกิจการเป็นของตนเอง เช่น อู่ซ่อม หรือ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)

จบแล้วศึกษาต่อ


 สาขาวิศวกรรมยานยนต์
 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 สาขาวิศวกรรมแมกคาทรอนิกส์
 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
 อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.)