สาขาวิชาเครื่องกล/ยานยนต์ There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions


บรรยากาศการเรียน

อุปกรณ์การเรียนครบครัน

นิเทศนักศึกษาทวิภาคี สาขาช่างยนต์

บรรยากาศการเรียน


เรียนและปฏิบัติงานจริง ได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย

Fix it Center ได้ทั้งประสบการณ์และจิตอาสา

ความรู้และประสบการณ์ หาได้จากที่นี่

เรียนต่อยอดในสาขาวิศวกรรมยานยนต์