สาขาวิชาเครื่องกล/ยานยนต์ There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotionsศิษย์เก่าสาขานายณัฐพล สีสมุทร
สาขาวิชา ช่างยนต์ จบ 2550
ทำงานที่ บริษัท เอกสหกรุ๊ป มอเตอร์ จำกัด (สาขาปากช่อง)
ตำแหน่ง 
ความประทับใจ
     การฝึกปฏิบัติ แบบเป็นทีม ทำให้มีความเข้าใจในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งขาดสิ่งเหล่านี้ไป การเข้าสังคมการทำงานจะเป็นเรื่องยาก จึงต้องขอบคุณ C-TECH ที่สอนให้มีประสบการณ์ที่ดีๆ เหล่านี้
นายสืบศิริ พูนพิพัฒนพงษ์
สาขาวิชา ช่างยนต์ จบ 2548
ทำงานที่ อู่เชิดชัย
ตำแหน่ง 
ความประทับใจ
     ตั้งแต่ที่เรียนจบก็ได้ทำงานตามสาขาที่เรียนจบ และได้ นำความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการซ่อมรถยนต์ การดูแลรักษารถยนต์ การตรวจเช็คเบื้องต้น ฯ ทำให้มีงานที่ดี เป็นที่รักของเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน
นายชานนท์ มงคลจักรวาฬ
สาขาวิชา ช่างยนต์ จบ 2552
ทำงานที่ กรมทหารพรานที่22
ตำแหน่ง 
ความประทับใจ
     การดูแลนักศึกษา และการเรียนการสอนจาก อาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์และความรู้ ที่พร้อมที่จะถ่ายทอดให้นักศึกษาสามารถที่จะนำไปใช้ในการทำงานได้
นายพงศธร นิตย์ใหม่
สาขาวิชา ช่างยนต์ จบ 2558
ทำงานที่ บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จำกัด
ตำแหน่ง 
ความประทับใจ
     มิตรภาพและรอยยิ้ม ถึงจะเป็นเพียงเวลาแค่ 2 ปี ที่ได้เข้ามาศึกษา ก็มีความรู้สึกที่อบอุ่น เหมือนครอบครัว และการฝึกทักษะด้วยการปฏิบัติงานจริง รวมถึงประสบการณ์ที่ได้จากการออกบริการชุมชน ซึ่งทำให้ได้รับประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้
นายวรกานต์ ศรีบุบผา
สาขาวิชา ช่างยนต์ จบ 2554
ทำงานที่ ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จำกัด
ตำแหน่ง 
ความประทับใจ
     การดูแลแบบครอบครัว ของ อาจารย์ในสาขา ที่มีการเฝ้าติดตาม ตักเตือน ให้คำแนะนำ การชี้แนะที่ดี ทำให้ผมมีงานที่ดีได้ในวันนี้
นายธนาเดช ชุ่มเมืองปัก
สาขาวิชา ช่างยนต์ จบ 2557
ทำงานที่ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ตำแหน่ง 
ความประทับใจ
     การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริง มิตรภาพและรอยยิ้มจากเพื่อนทั้งในและสาขาต่างๆ
นายปราโมทย์ บุบผาจีน
สาขาวิชา ช่างยนต์ จบ 2544
ทำงานที่ บริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง 
ความประทับใจ
     การฝึกปฏิบัติ แบบเป็นทีม ทำให้มีความเข้าใจในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งขาดสิ่งเหล่านี้ไป การเข้าสังคมการทำงานจะเป็นเรื่องยาก จึงต้องขอบคุณ C-TECH ที่สอนให้มีประสบการณ์ที่ดีๆ
นายยุทธภูมิ วิวัฒน์ลักขณาวง
สาขาวิชา ช่างยนต์ จบ 2558
ทำงานที่ บ.โคราชฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
ตำแหน่ง 
ความประทับใจ
     เป็นสถานศึกษาที่มีสถานที่ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำหลายแห่ง ทำให้นักศึกษาที่เรียนจบ มีงานทำทันที และการเรียนการสอนก็เหมาะกับการทำงาน
นายวิฑูรย์ ปลื้มใจ
สาขาวิชา ช่างยนต์
ทำงานที่ อู่ช่างด้วง
ตำแหน่ง 
ความประทับใจ
     การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริง ทำให้มีประสบการณ์ ที่พร้อมใช้ในการทำงาน หลังจากที่เรียนจบมาก็ได้เลือกงานที่ตรงกับสาขาที่เรียน ทำให้มีความเข้าใจและทำงานอย่างมีความสุข
นายศรัญยภูมิ เตียนพลกลัง
สาขาวิชา เครื่องกล/ยานยนต์ จบ 2551
ทำงานที่ บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำกัด
ตำแหน่ง ช่างยนต์
ความประทับใจ
     ประทับใจอาจารย์ผู้สอน เพราะมีความเป็นกันเองถ่ายทอดความรู้อย่าง เต็มที่ สอนสนุก เรียนสนุก สอนแบบเข้าใจวัยรุ่นเหมือนเป็นครอบครัว ใหญ่ๆ อีกหนึ่งครอบครัว มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วม เพื่อสร้างความสามัคคีและฝึกทักษะให้ตัวเองได้อีกด้วย แต่ถ้าผมย้อน เวลากลับไปได้ ผมก็อยากกลับไปเรียนที่ ซี-เทค อีกครั้ง ทุกวันนี้ เทคโนโลยีด้านยานยนต์เจริญก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะในด้านคอม จนนำไปใช้ในรถยนต์ใหม่ๆ ทุกคัน ฉะนั้นอยากให้น้องๆ ตั้งใจเรียนเพื่อ อนาคตตัวเอง
นายวัชระ บุญประเสริฐ
สาขาวิชา เครื่องกล/ยานยนต์ จบ 2551
ทำงานที่ พีพีเอ็น คาร์เซ็นเตอร์ 2009
ตำแหน่ง ตรวจเช็คสภาพรถยนต์
ความประทับใจ
     ตั้งแต่ที่เรียนจบมาผมก็ได้ทำงานตามสาขาที่เรียนจบมา และผมก็ได้ นำความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการซ่อมรถยนต์ การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ผมภูมิใจสถาบันแห่งนี้ที่ผมเคยเรียนมา ทำให้ผมมีงานทำที่ดีได้ในปัจจุบัน