สาขาวิชาการตลาด There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions


ใครเหมาะที่จะเรียน

ระดับ ปวส.

     ผู้ที่จบ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา ที่ชอบหรือสนใจใฝ่รู้ในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว ติดตามกระแสโลกอยู่เสมอ ชอบวางแผนและแสวงหาวิธีใช้ประโยชน์ใหม่ๆจากสิ่งเดิมๆ หรือประโยชน์เดิมจากสิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ช่างสังเกตและสนุกกับการขบคิดประเด็นต่างๆ รอบๆ ตัว อะไร? ทำไม? อย่างไร? ชอบดูแนวโน้ม คิดไวก่อนทำก่อนคนอื่น มั่นใจในตัวเอง กล้าคิดกล้าทำ คล่องแคล่ว สนุกกับการแข่งขัน ทะเยอทะยานในการบรรลุเป้าหมาย สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี