สิทธิในการกู้ยืม


 กยศ.
    กู้ได้ทุกสาขา ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
 กรอ.
    - ระดับ ปวส. ให้กู้ได้ทุกสาขาที่เป็นความต้องการหลัก
    - มีสัญชาติไทย
    - อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
    - มิได้เป็นผู้กู้รายเก่าของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

กู้อะไรได้บ้าง


 กยศ.
    - รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
    - ค่าเล่าเรียน
    - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
    - ค่าครองชีพ
 กรอ.
    - ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว
    - ค่าเล่าเรียน
    - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
    - ค่าครองชีพ (เฉพาะรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี)