ขั้นตอนการขอกู้ยืม กยศ./กรอ.


 นักเรียน นักศึกษา ต้องดำเนินการขอกู้ยืม ผ่านระบบ E-Student Loan ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
    1. ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ
    2. ผู้ที่มีรหัสผ่านอยู่แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบไปกรอกแบบคำขอกุ้ยืมแบบ กยศ./กรอ.
    3. รอสถานศึกษาเรียกสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิกู้ยืม
    4. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ทำการบันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ E-Student Loan