หลักเกณฑ์คัดกรองผู้กู้ยืม


1. ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา
    สามารถกู้ได้ทุกคน
2. ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ตลอดปีการศึกษา
    - มีหลักฐานการเข้าร่วมดำเนินโครงการจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อหนึ่งภาคการศึกษา (ผู้กู้ยืมต้องเข้าร่วมโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา