อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1...
     อบรม วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561
ทดสอบ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561...
อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1...
     วันที่ 23-25 มีนาคม 2561...
อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 77...
     รุ่นที่ 77 อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 15-17 ส.ค. 60 และทดสอบมาตรฐาน วันที่ 18 ส.ค. 60 ...
อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 76...
     รุ่นที่ 76 อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 18-20 ก.ค. 60 และทดสอบมาตรฐาน วันที่ 21 ก.ค. 60 ...