อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1...
     อบรม
วันที่ 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 62
ทดสอบ
วันที่ 3 พ.ค. 62...
อบรม สพร. สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1...
     อบรม วันที่ 16-18 มีนาคม 2562
ทดสอบ วันที่ 19 มีนาคม 2562...
อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1...
     อบรม วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561
ทดสอบ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561...
อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1...
     วันที่ 23-25 มีนาคม 2561...