สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!
บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!

   สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel)

เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!

   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistic)

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์โคราช จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!

   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retailing Management)

   สาขาวิชาเครื่องกล/ยานยนต์ (Machanic Automotive)

   สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electical and Electronic)

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์โคราช จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!

   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)

บริษัท Simatเทคโนโลยี จำกัด มหาชน(สาขานครราชสีมา)

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!