C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน


ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง

อบรมอัคคีภัย 2015

อบรมอัคคีภัย 2015...

บรรยากาศสอบมาตรฐานวิชาชีพ2015

การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557
สอบในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
สอบเพื่อวัดและประเมินความรู้ทั้งหมด ก่อนจะจบปีการศึกษา
วันท...

C-Tech Exhibition 2014

C-Tech Exhibition 2014
ประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักศึกษาและผลงานวิจัยครู ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันฟุตซอล ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งข...

บริการชุมชน C-Tech Mobile วันที่ 10 ก.พ. 58

บริการชุมชน C-Tech Mobile ที่ วัดหนองจอก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558...

เชิญบุคลากร นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิ...
     อบรมเชิงปฏิบัติการของสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ เรื่อง เทคนิคการเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และการจัดการระบบเครือข่าย...
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557...
     กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 2-6 มีนาคม 2558...
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ( COMPETENCY )...
     กำหนดการ สอบมาตรฐานวิชาชีพ ( COMPETENCY ) ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ
วันที่ 20 ก.พ. 2558...
ตารางการแข่งขัน ฟุตซอล C-TECH EXHIBITION 2014...
     ตารางการแข่งขัน ฟุตซอล C-TECH EXHIBITION 2014...