C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุรนารี ร่วมกับ C-Tech ในโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" ประจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุรนารี ร่วมกับ C-Tech ในโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" ประจำปี 2558
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558...

รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558...

บริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน (รร.บ้านโป่งแมลงวัน) ครั้งที่ 2

บริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน (รร.บ้านโป่งแมลงวัน) ครั้งที่ 2
วันที่ 25 มิถุนายน 2558...

ตรวจประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาเอกชนโดยหน่วยงานต้นสังกัด

ตรวจประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาเอกชนโดยหน่วยงานต้นสังกัด
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2558...

รับสมัครครูผ้สอนหลายอัตรา...
     ครูสอนช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ครูสอนช่างเทคนิคพื้นฐาน...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล "หนึ่งโ...
     รางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2558

ประเภทนวัตกรรม ด้านสิ่งประดิษฐ์ สื่อ เทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อผลงาน คือ ถังเติมน้ำมันเกียร์และน...
การแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช.1 และ 2 ปวส...
     ให้มาติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เม.ย 58...
รับสมัครครูใหม่ 3 ตำแหน่ง...
     ครูสอนภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง
ครูสอนภาษาจีน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
     - วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
    &nbs...