C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน


ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

อบรมค่ายเยาวชน คุณธรรม จริยธรรม ที่ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2

อบรมค่ายเยาวชน คุณธรรม จริยธรรม ที่ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2
วันที่ 3...

ออกค่ายบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม ร่วมกับชมรมค่ายอาสาพัฒนา

ออกค่ายบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม ร่วมกับชมรมค่ายอาสาพัฒนา ที่ อุทยานเขตห้ามล่าส...

ประกวดโครงงาน ต้นกล้าพลังงาน ในหัวข้อ "นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559"

ประกวดโครงงาน ต้นกล้าพลังงาน ในหัวข้อ "นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559"
ที่ มหาวิ...

ศูนย์ทดสอบช่างฝีมือแรงงาน สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ๑ รุ่น 2

ศูนย์ทดสอบช่างฝีมือแรงงาน สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ๑ รุ่น 2...

รับสมัครเจ้าหน้าที่วิศวกรรม ประจำวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง...
     รับสมัครเจ้าหน้าที่วิศวกรรม ประจำวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง...
กำหนดการและตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2559...
     DOWNLOAD ตารางสอบได้ที่นี่
Download ตารางสอบ ปวช.
Download ตารางสอบ ปวส....
ตารางสอบกลางภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559...
     DOWNLOAD ตารางสอบได้ที่นี่
ตารางสอบ ปวส.
ตารางสอบ ปวช....
เปิดศูนย์อาชีวะบริการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559...
     ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ได้เปิดศูนย์อาชีวะบริการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ให้กับคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา และท่านผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
โดยให้บริการต่างๆ ดังนี้
1. ตรวจเช็คอาการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
2. บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
3. ซ่อมเครื่องล่างรถยนต์
4. ปะยางรถจักรยานยนต์

พร้อมให้ลงทะเบียนแล้ว วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ห้องพักครูช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทร 044-465168-9 แฟกซ์ 044-465165 ต่อ 207...