C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียนตรวจประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาเอกชนโดยหน่วยงานต้นสังกัด

ตรวจประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาเอกชนโดยหน่วยงานต้นสังกัด
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2558...

ศึกษาดูงาน ของสายช่างอุตสาหกรรม

ศึกษาดูงาน ของสายช่างอุตสาหกรรม
วันที่ 18 มิถุนายน 2558
ที่ หจก.สมยศการาจ
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน )
โรงงานไฟฟ้าชลภา...

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

วันที่ 16 มิถุนายน 2558...

การเลือกประธานนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

การเลือกประธานนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
วันที่ 12 มิถุนายน 2558...

รับสมัครครูผ้สอนหลายอัตรา...
     ครูสอนช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ครูสอนช่างเทคนิคพื้นฐาน...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล "หนึ่งโ...
     รางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2558

ประเภทนวัตกรรม ด้านสิ่งประดิษฐ์ สื่อ เทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อผลงาน คือ ถังเติมน้ำมันเกียร์และน...
การแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช.1 และ 2 ปวส...
     ให้มาติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เม.ย 58...
รับสมัครครูใหม่ 3 ตำแหน่ง...
     ครูสอนภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง
ครูสอนภาษาจีน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
     - วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
    &nbs...