C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน


ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

อบรม Video Conferrence ในหัวข้อ "การวัดประเมินผลและการออกข้อสอบ"

อบรม Video Conferrence ในหัวข้อ "การวัดประเมินผลและการออกข้อสอบ"
และ "วิจัยอย่างไรจึงจะ...

C-Tech ร่วมสืบสานประเพณีไทย ในวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)

C-Tech ร่วมสืบสานประเพณีไทย ในวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)
มีคณะครู บุคลากรทางการศึ...

การอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง Service Mind บริการด้วยใจและรอยยิ้ม

การอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง Service Mind บริการด้วยใจและรอยยิ้ม

โดย นายทองม้วน อิน...

บรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

บรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 ณ อาคา...

รับสมัครอาจารย์ผู้สอนหลายตำแหน่ง...
     รับสมัครอาจารย์ผู้สอน ตำแหน่งต่อไปนี้

1. สายบริหารธุรกิจ
-อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการบัญชี
-อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการตลาด
-อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
-อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

2. สายช่างอุตสาหกรรม
-อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์
-อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า


มีประสบการณ์ในการทำงานและมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครด้วยตัวเองได้ที่ ชั้น 2 อาคารเรืองวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
โทร.044-465168-9...
ขอเชิญครูอบรมในหัวข้อ ...
     วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ Video Conferrence ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสุโขทัย
อบรมครู ในหัวข้อ การเขียนแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเรืองวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2559...
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2559
ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
และกำหนดให้สมาชิกออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...
ตารางสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2558...
     ตารางสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2558

Download ตารางสอบ ปวช.
Download ตารางสอบ ปวส....