C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน


ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

อบรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เรื่องการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ

อบรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เรื่องการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ
ว...

ซ้อมแผนดับเพลิง โดย เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ซ้อมแผนดับเพลิง โดย เทศบาลตำบลบ้านใหม่
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560...

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล...

Big Clearning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เ

Big Clearning Day
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค...
     การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 3
1.นายณรงค์เดช นาชม
2.นายดนุ ชอบสวน
นักศึกษาสาขาวิชาช่างเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ ระดับชั้น ปวส.1 ...
ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2560...
     Download ตารางสอบ ปวช. ,  Download ตารางสอบ ปวส.

ตรวจเช็คบัตรเข้าห้องสอบและบัตรนักศึกษา แต่งกายให้เรียบร้อย อ่านหนังสือ เพื่อเตรียมตัวสอบ
...
ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค...
     วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา ได้รับการคัดสรรจากคณะกรรมการให้เป็นผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค
โดยได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน...
นักศึกษา ระดับ ปวช.3 ออกฝึกงาน...
     นักศึกษา ระดับ ปวช.3 ออกฝึกงาน
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม - 6 ตุลาคม 2560...