C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน


ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

Learning-D Plus ทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตอาสา ครั้งที่ 2

Learning-D Plus ทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตอาสา ครั้งที่ 2
ที่หาดจ้าวหลาว จัง...

ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2017

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
...

กิจกรรม Fix It Center และ กิจกรรม Learnning Camp

กิจกรรม Fix It Center และ กิจกรรม Learnning Camp ปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนนิคมสร้างต...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ปวช.1

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ปวช.1
ณ ค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา<...

ประกาศรับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชาเครื่องกล/ยานยนต์ 1 ตำแหน่ง...
     รับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชาเครื่องกล/ยานยนต์ 1 ตำแหน่ง
มีใบประกอบวิชาชีพจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครด้วยตนเอง ติดต่องานบุคลากร ชั้น 2
อาคารเรีืองวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยึชนะพลขันธ์ นครราชสีมา...
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560...
     Download ตารางสอบ ปวช. ,  Download ตารางสอบ ปวส.

ตรวจเช็คบัตรเข้าห้องสอบและบัตรนักศึกษา แต่งกายให้เรียบร้อย อ่านหนังสือ เพื่อเตรียมตัวสอบ
...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค...
     การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 3
1.นายณรงค์เดช นาชม
2.นายดนุ ชอบสวน
นักศึกษาสาขาวิชาช่างเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ ระดับชั้น ปวส.1 ...
ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2560...
     Download ตารางสอบ ปวช. ,  Download ตารางสอบ ปวส.

ตรวจเช็คบัตรเข้าห้องสอบและบัตรนักศึกษา แต่งกายให้เรียบร้อย อ่านหนังสือ เพื่อเตรียมตัวสอบ
...