C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน


ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง

เปิดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำสู่วิถีพอเพียง

ร่วมพิธีเปิดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำสู่วิถีพอเพียง โดยท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสามฝ่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา วันที่ 11 -13 มีนาค...

อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องเทคนิคการเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และการจัดระบบเครือข่าย

อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องเทคนิคการเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และการจัดระบบเครือข่าย...

อบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในยุค AEC

อบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในยุค AEC...

อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนา Application บน Android

อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนา Application บน Android...

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 25...
     
Download รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
...
เชิญบุคลากร นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิ...
     อบรมเชิงปฏิบัติการของสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ เรื่อง เทคนิคการเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และการจัดการระบบเครือข่าย...
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557...
     กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 2-6 มีนาคม 2558...
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ( COMPETENCY )...
     กำหนดการ สอบมาตรฐานวิชาชีพ ( COMPETENCY ) ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ
วันที่ 20 ก.พ. 2558...