C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน


ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ...

กิจกรรมออกกำลังกาย เทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมออกกำลังกาย เทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ...

อบรมโครงการเผยแพร่ความรู้การประกันสังคมสู่สถานศึกษา

อบรมโครงการเผยแพร่ความรู้การประกันสังคมสู่สถานศึกษา...

ชมรมการแสดง จิตอาสา "สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง"

ชมรมการแสดง จิตอาสา "สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง"...

ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นคคราชสีมา ส่งเข้าประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 3 โครงการ...
     ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นคคราชสีมา ส่งเข้าประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 3 โครงการ...
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 “ได้รางวัลเหรียญทองแดง” สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทร...
     การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 “ได้รางวัลเหรียญทองแดง” สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทร...
22...
     22...
รับสมัครครูผ้สอนหลายอัตรา...
     ครูสอนช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ครูสอนช่างเทคนิคพื้นฐาน...