C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน


ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

งานวิชาการ Exhibition 2015

งานวิชาการ Exhibition 2015
วันที่ 22 มกราคม 2559...

ประเมินคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประเมินคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โดย นายพูนศักดิ์ ทองอุ่น ผู้อำนวยการว...

ทำบุญตักบาตร ปีใหม่ 2559

ทำบุญตักบาตร ปีใหม่ 2559...

กีฬาสีภายใน ประจำปี 2558

กีฬาสีภายใน ประจำปี 2558
วันที่ 25 ธันวาคม 2558...

สอบกลางภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2558 ...
     สอบกลางภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2558
วันที่ 4-6 มกราคม 2559

Download ตารางสอบ ปวช.
Download ตารางสอบ ปวส....
กำหนดการ กติกาและแบบตอบรับในการเข้าร่วมแข่งขัน ในงาน C-TECH EXHIBITION 2015 ...
     C-TECH EXHIBITION 2015
ในวีนที่ 22 มกราคม 2559

Download กำหนดการ
Download กติกาและแบบตอบรับในการเข้าร่วมแข่งขัน...
กำหนดการ Learning Camp บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่สังคมอย่างยั่งยืน...
     กำหนดการ Learning Camp บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่สังคมอย่างยั่งยืน
14-15 ธันวาคม 2558
ณ ค่ายพญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

[ Download เอกสารกำหนดการ ] ...
ประกาศ !! รับสมัครงาน...
     ครูสอนภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง
ครูสอนภาษาญี่ปุ่น 1 ตำแหน่ง
ครูสอนภาษาจีน 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
*** มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส....