C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน


ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

ปฐมนิเทศ นักศึกษาระบบทวิภาคี SONY CANON CRG

ปฐมนิเทศ นักศึกษาระบบทวิภาคี SONY CANON CRG...

รดน้ำ ดำหัว ผูใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

รดน้ำ ดำหัว ผูใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 10 เมษายน 2561...

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร๊จการศึกษาในปีนี้ พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำ...

ปัจฉิมนิเทศ และขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ปัจฉิมนิเทศ และขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560...

ประกาศรับสมัครงานด่วน !! หลายตำแหน่ง...
     รับสมัครอาจารย์ประจำดังนี้
1.อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจสถานพยาบาล 1 ตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ หรือผ่านการฝึกงานด้านสาธารณสุข สามารถทำงานด้านสาธารณสุขได้
2. อาจารย์ประจำสาขาไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า(วิชาเอก) มีใบประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
3. อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องกล/ยานยนต์ 1 ตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล มีใบประกอบวิชาชีพจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
4.อาจารย์ประจำสาขาอากาศยาน 1 ตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีช่างอากาศยาน หรือประกาศนียบีติวชาชีพชั้นสูง สาขาช่างอากาศยาน
5. อาจารยประจำสาขา ช่างไฟฟ้าอีเล็คโทรนิกส์ 1 ตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาช่างไฟฟ้าอีเล็คทรอนิกส์

สมัครด้วยตนเอง ติดต่องานบุคลากร ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
หรือทาง e-mail jintanamoji@gmail.com
โทรศัพท์ 062-5454828 063-3399350...
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560...
     Download ตารางสอบ ปวช. ,  Download ตารางสอบ ปวส.

ตรวจเช็คบัตรเข้าห้องสอบและบัตรนักศึกษา แต่งกายให้เรียบร้อย อ่านหนังสือ เพื่อเตรียมตัวสอบ
ขอให้ทุกคนโชคดี !!...
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2...
     สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชั้น 4 อาคารเรืองวิชา
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 13.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้าสอบ
1.บัตรนักศึกษา ตัวจริง
2.บัตรประชาชน ตัวจริง
3.อุปกรณืเครื่องเขียน ฝ่ายจัดสอบเป็นผู้จัดหาให้
4.แต่งกายชุดนักศึกษา
5.ห้ามเข้าห้องสอบช้ากว่า 10 นาฑีมิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ...
ประกาศรับสมัครงานด่วน !!...
     1. อาจารย์ประจำสาขาไฟฟ้า 1 ตำแหน่งคุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า(วิชาเอก) มีใบประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
2. แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง

สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรืองวิชา
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-465169 ต่อ 216
e-mail jintanamoji@gmail.com...