C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน


ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

Learning Camp ค่ายคุณธรรม กิจกรรมอาชีวอาสา ประจำปีการศึกษา 2559

Learning Camp ค่ายคุณธรรม กิจกรรมอาชีวอาสา ตามรอยพ่อ...พอเพียง ที่ ค่ายพญาเย็น อ.ปากช่อง จ...

ทำดีเพื่อพ่อ เลี้ยงอาหารว่างและกิจกรรมนันทนาการ วัดบ้านใหม่และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด

ทำดีเพื่อพ่อ เลี้ยงอาหารว่างและกิจกรรมนันทนาการ วัดบ้านใหม่และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด
...

เดินตามรอยพ่อ แจก เมล็ดพันธุ์พอเพียง ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

กิจกรรมเดินตามรอยพ่อ แจก เมล็ดพันธุ์พอเพียง ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
วันที่ 15 ธันว...

Fix It Center ศาลา SML หมู่ที่ 5 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

Fix It Center ร่วมกับอำเภอขามทะเลสอ ในโครงการ อำเภอยิ้ม ออกค่ายอาชีวะบริการวิชาการวิชาชีพส...

ตารางสอบกลางภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2559...
     สอบวันที่ 9-13 มกราคม 2560

Download ตารางสอบ ปวช.
Download ตารางสอบ ปวส....
กำหนดสอบ TOEIC ของ ปวช.3 และ ปวส.2...
     การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ
1 บัตรประจำตัวนักศึกษาบัตรประชาชน
2.แต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย
3.มาให้ทันเวลาสอบที่กำหนด ถ้าสายเกิน10 นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ...
ปฏิทินติว V-Net ปีการศึกษา 2559 ...
     กำหนดวัน ติว V-Net ในวันที่ 9 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2560...
ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นพระราชกุศล...
     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-15.00 น....