C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน


ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

ศึกษาดูงาน นักศึกษาซีเทคพลัส

ศึกษาดูงาน นักศึกษาซีเทคพลัส ที่ โรงงานอิชิตัน
ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 12...

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดลานย่าโม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดลานย่าโม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
วันที่ 10 กันยายน 2558...

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
เรื่อง Yung Love รักเป็น ...

การตรวจประเมินสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

การตรวจประเมินสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
วันที่ 2-4 กันยายน 2558...

กำหนดการ Summer Camp เวืองจันทร์ 2 วัน 1 คืน...
     
เวลา กิจกรรม
12 ตุลาคม 58
00.09 น.
ออกเดินทางจากวิทยาลัย ฯ
13 ตุลาคม 58
08.30 น.
ถึงจุดนัดรวมพล จ.หนองคาย มุ่งตรงสู่พรมแดนประเทศลาว ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เข้าสู่ท่านาแล้ง ตม.ลาว เพื่อตรวจสอบเอกสารผ่านแดน จากนั้นเปลี่ยนรถทัวร์ปรับอากาศ มุ่งหน้าเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทร์
09.00 น. นมัสการ เจ้าแม่ศรีเมือง ที่วัดศรีเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล
10.00 น. เข้านมัสการองค์ พระธาตุหลวงเวียงจันทร์ ภายในองค์พระธาตุได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
11.00 น. ชมความงามของ อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมร่วมสมัยระหว่างลาว-ฝรั่งเศส ตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองเวียงจันทร์ ชั้นบนสุดสามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบ ๆ ทั้ง 4 ด้านของนครหลวงเวียงจันทร์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตราคารริมโขง (ตามอัธยาศัย ราคาทัวร์ 120 บาท)
13.00 น. เข้าชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว เคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต
15.00 น. นำคณะเช็คอินท์ที่โรงแรมละอองดาว 1 พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. - 21.30 น. งานเลี้ยงสานสัมพันธ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา C-TECH และ ปากป่าสักลาวเยอรมัน (ราคาเหมาจ่ายหัวละ 180 บาท โต๊ะอาหารในโรงแรม)
22.00 น. เข้าห้องพัก (ห้องละ 2 คน)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น. ชมและเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่ ตลาดเช้า และ ตลาดอินโดจีน
10.00 น. ศึกษาดูงานวิทยาลัยปากป่าสัก และวิทยาลัยลาว-เยอรมัน /โรงเบียร์ลาว ดื่มเบียร์ฟรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00 น. นำคณะเดินทางกลับมายังด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเช็คเอกสารออกนอกประเทศ เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี Duty Free
16.00 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
00.09 น. ถึงจังหวัดนครราชสีมาโดยสวัสดิภาพ
...
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558...
      ...
สนามประกวดแข่งขันต่างๆ มีเยอะหลากหลายสาขา เข้าไปดูเลย...
     ประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 6
ประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17
ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน 2558
ประกวดแนวคิด PTTEP TEENERGY...
ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นคคราชสีมา ส่งเข้าประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 3 โครงการ...
     ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นคคราชสีมา ส่งเข้าประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 3 โครงการ...