C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน


ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง

รายชื่อผู้เข้าสอบทักษะระดับ ปวช.            รายชื่อผู้เข้าสอบทักษะระดับ ปวส.

ค่ายการเรียน Learning Camp 2557 รุ่นที่ 1 #1

ค่ายการเรียน Learning Camp บริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน
บูรณาการคุณธรรมและค่านิยม 12 ประการ
ณ ค่ายพญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ศูนย์บ...

การแข่งขันทักษะภายนอก

แข่งขันทักษะภายนอก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน จ.หนองคาย
วันที่ 13 มกราคม 2558...

ทำบุญตักบาตร ปีใหม่ 2558

ครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
ทำบุญตักบาตร ปีใหม่ 2558

วันที่ 8 มกราคม 2558...

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557...

งาน Exhibition 2014...
     งาน Exhibition 2014

Download กติกา คุณสมบัติการแข่งขันและใบสมัคร ได้ที่นี่
สนามสอบการแข่งขันธ์ทักษะวิชาชีพ ระดับชาติครั้งที่ ...
     สนามสอบการแข่งขันธ์ทักษะวิชาชีพ ระดับชาติครั้งที่ 1 สอบทั้งหมด 25 วิชา มี 2 วิชาที่ถูกยกเลิก คือวิชาเทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ และวิชาเกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ
ข้อสอบเป็นปรนัย วิชาละ 60 ข้อ ...
เข้าค่ายการเรียน Learning Camp 2557 รุ่นที่ 2...
     เข้าค่ายการเรียน Learning Camp บริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน บูรณาการคุณธรรมและค่านิยม 12 ประการ ณ ค่ายพญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ศูนย์บริการชุมชน อบต.โป่งตาลอง โรงเรียนโป่งตาลอง โรงเรียนสระน้...
ครูดีศรีโคราช...
     ขอแสดงความยินดี กับ ครูดีศรีโคราช
1. นางพรรทิพา เจริญวงศ์
2. นางดุษฎี มั่นกิจ
3. นางกัญญา วิมาโคกกรวด
4. นางนภศร สนใหม่...