C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน


ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( first aid )

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( first aid )
วันที่ 22 มิถุนายน 2560
โดย โรงพยาบาลกรุ...

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเก็บกาญจนา...

ประชุม 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2560

ประชุม 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560...

ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา สายช่างอุตสาหกรรม ที่โรงงานน้ำตาล

ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา สายช่างอุตสาหกรรม ที่โรงงานน้ำตาล
วันที่ 15 มิถุนายน 2560...

นักศึกษา ระดับ ปวช.3 ออกฝึกงาน...
     นักศึกษา ระดับ ปวช.3 ออกฝึกงาน
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม - 6 ตุลาคม 2560...
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560...
     วันที่ 27 พฤษภาคม 2560...
รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานทะเบียน 1 ตำแหน่ง...
     การศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ...
กำหนดส่งงาน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา...
     .....