C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน


ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

ศึกษาดูงาน นักศึกษาซีเทคพลัส รอบที่ 2

ศึกษาดูงาน นักศึกษาซีเทคพลัส รอบที่ 2 ที่ โรงงานอิชิตัน
ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Sites สำหรับพัฒนาการสอน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Sites สำหรับพัฒนาการสอน
วันที่ 20-21 ตุลาคม 2558...

ศึกษาดูงาน นักศึกษาซีเทคพลัส

ศึกษาดูงาน นักศึกษาซีเทคพลัส ที่ โรงงานอิชิตัน
ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 12...

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดลานย่าโม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดลานย่าโม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
วันที่ 10 กันยายน 2558...

ประกาศ !! รับสมัครงาน...
     ครูสอนภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง
ครูสอนภาษาญี่ปุ่น 1 ตำแหน่ง
ครูสอนภาษาจีน 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
*** มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส....
สนามประกวดแข่งขันต่างๆ มีเยอะหลากหลายสาขา เข้าไปดูเลย...
     ประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 6
ประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17
ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน 2558
ประกวดแนวคิด PTTEP TEENERGY...
ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นคคราชสีมา ส่งเข้าประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 3 โครงการ...
     ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นคคราชสีมา ส่งเข้าประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 3 โครงการ...
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 “ได้รางวัลเหรียญทองแดง” สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทร...
     การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 “ได้รางวัลเหรียญทองแดง” สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทร...